Obchodní podmínky pro poskytování
jazykových kurzů a překladatelské a tlumočnické činnosti
 

 I. Základní ustanovení

 1. Michal Provazník, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 – Nové Město, poskytuje služby v oblasti poradenství o pobytech v zahraničí za účelem au-pair, a to pod obchodním označením Au-pair point (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a zákazníky, tj. zájemce o poradenské služby, kteří mají postavení spotřebitele, jak je tento pojem definován občanským zákoníkem.
 3. Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti Poskytovatele a práva a povinnosti zákazníka, které se vztahují ke smlouvě o zajištění poradenských služeb
 4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem (dále jen „Odběratel“) vzniká na základě písemné, telefonické, osobní a nejčastěji pak online (distanční) objednávky Odběratele a akceptace této objednávky Poskytovatelem. Objednávka je závazná a smlouva je uzavřena:
 5. okamžikem zaplacení zálohy (tzn. připsání kurzovného na bankovní účet Poskytovatele) anebo
 6. akceptací objednávky o službých Poskytovatelem (dohoda stran o předmětu, rozsahu, ceně a termínu dodání).

Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Za akceptace objednávky Poskytovatelem je považováno potvrzení objednávky služeb umístěného na internetových stránkách Poskytovatele.

 

 II: Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je
  1. poradenství při zajišťování au-pair pobytů

III. Cena a platba

 1. Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním ceníku internetových stránkách Poskytovatele.
 2. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 3. Na cenu služeb může být poskytnuta sleva dle těchto obchodních podmínek a dle aktuální nabídky.

 

 1. Platby za služby se provádějí převodem na bankovní účet dodavatele či hotově v prostorách Poskytovatele.

IV.  Slevy

 1. Aktuální přehled slev, jejich podmínek a možných kombinací slev je k dispozici na webových stránkách dodavatele.
 2. Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při bezhotovostní platbě rozhodující datum připsání platby na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.

 

V. Stornování

 1. V případě stornování zaplacené objednávky Poskytovatel naúčtuje následující poplatky:
  1. Stornování objednávky ve výši 100 % ze zaplacené zálohy.
 2. Tyto storno podmínky se neuplatní v případech odstoupení od smlouvy.

 

VII. Reklamace

 1. Reklamaci vad služeb je možné uplatnit pouze písemnou či elektronickou formou. V podané reklamaci je potřeba uvést důvod a zároveň přesně specifikovat charakter vad.
 2. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned poté, co mohl vadu zjistit e-mailem na adrese info@svetaupair.cz nebo poštou doporučeně na adresu Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110 00.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení poplatku, jestliže Odběratel svým jednáním závažně ohrozí majetek či zdraví poskytovale.
 2. Odběratel může odstoupit od smlouvy do 20 dnů od zahájení kurzu z důvodu porušení dohodnutých podmínek ze strany Poskytovatel (poskytnutí rodiny o kterou odběratel nemá zájem, nesplnění podmínek apod.), a v takovém případě mu bude vráceno 100 % ceny služeb. Výhrady musí být prokazatelně a písemnou či elektronickou formou (čl. VII. odst. 2) odůvodněny a uplatněny do 20 dnů od zahájení kurzu e-mailem na adrese info@svetaupair.cz nebo poštou doporučeně na adresu Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110 00.

 

IX. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 1. Odběratel má v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni uzavření příslušné smlouvy s Poskytovatelem. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Odběratel o svém odstoupení od smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání.
 2. Odběratel nemůže od smlouvy odstoupit v případě, jestliže byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy a dodavatel s jejím plněním již začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se považuje za zachovanou, pokud Odběratel v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 5. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem je třeba podat e-mailem na adrese info@svetaupair.cz nebo poštou doporučeně na Na Poříčí 1067/25, Praha1, 110 00.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny Odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. Informace o zpracování os. údajů ve smyslu GDPR jsou podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je dostupný na internetových stránkách Poskytovatele www.svetaupair.cz

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny v elektronické formě, jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele. Pro přísl. smlouvu mezi Poskytovatelem a Odběratelem je závazné a platí to znění obchodních podmínek, které přijímá Odběratel proklikem na internetových stránkách Poskytovatele při objednání služby.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.5.2022