Obchodní podmínky Au-pair point – Michal

 1. Provazník
  , IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00,
  Praha 1 – Nové Město

   

   

   I. Základní
  ustanovení

  1.   
  Michal Provazník, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 – Nové Město, poskytuje
  služby v oblasti poradenství o pobytech v zahraničí za účelem au-pair, a to pod
  obchodním označením Au-pair point (dále
  jen „Poskytovatel“).

  2.   
  Těmito obchodními podmínkami se řídí
  smluvní vztahy upravující vztah mezi Poskytovatelem a zájemci o au pair pobyty
  v zahraničí (dále jen „Zájemce“).

  3.   
  Poskytovatel má právo
  tyto podmínky jednostrane měnit a doplňovat. Změna je účinná okamžikem
  zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele
   svetaupair.cz (dále jen „Web“)

   

   II.
  Předmět plnění

  1.   
  Poskytovatel poskytuje Zájemci službu
  spočívající v poradenství při zajištění au pair pobytu Zájemce ve státech
  podle nabídky Poskytovatele (dále jen „Cílová destinace“), jak je
  zveřejněna na Webu, a ve zprostředkování kontaktu Zájemce s agenturou
  v Cílové destinaci.

  2.   
  Předmětem plnění není zprostředkování
  práce v zahraničí.

  3.   
  Poskytovatel je českou právnickou
  osobou, podnikající a vykonávající svou činnost na území České republiky.
  Veškeré záležitosti úřední, právní a daňové, včetně problematiky povolení k pobytu,
  řeší zahraniční agentury v Cílové destinaci podle právních předpisů Cílové
  destinace. Sdělení na Webu ohledně podmínek v Cílových destinacích jsou
  pouze informativní a Poskytovatel neodpovídá ze jejich přesnost a aktuálnost.

   

  III. Smluvní
  vztah, platba

  1. Zájemce se
   nejprve zaregistruje na Webu vyplněním úvodního dotazníku (
   Registrace –
   Aupair-point (svetaupair.cz)
   . Po vyplnění
   úvodního dotazníku začne Poskytovatel bez zbytečného odkladu
   s vyhledáváním vhodné rodiny ve zvolené Cílové destinaci ve
   spolupráci s místní agenturou. Zájemce je povinen vyplanit dotazník
   pravdivě, když na základě odpovědí Zájemce se vyhodnocují rodiny vhodné
   pro Zájemce. Seznam rodin na Webu je pouze informativní a neexistuje nárok
   na umístění do konkrétní rodiny.
  2. Po registraci
   zašle Poskytovatel na kontaktní e-mail Zájemce výzvu k zaplacení
   zálohy ve výši, jak je uvedena na Webu v sekci náklady (
   Náklady –
   Aupair-point (svetaupair.cz)
   ). Záloha je určena na náklady na hledání a
   kontaktování vhodné rodiny prostřednictvím zahraniční agentury a na
   výpomoc Zájemci se základními dokumenty, jejichž seznam zašle Poskytovatel
   Zájemci.
  3. Pokud
   Poskytovatel do dvou měsíců od požadovaného data nástupu nenalezne vhodnou
   rodinu pro Zájemce, záloha se vrací. Záloha se nevrací v případě, že v uvedené
   lhůtě nabídne Zájemci Poskytovatel minimálně tři vhodné rodiny, které
   Zájemce odmítne. Záloha se nevrací také v případě zrušení registrace
   Zájemcem.
  4. Obvyklá doba
   nalezení vhodné rodiny uvedená na Webu je pouze informativní a
   Poskytovatel negarantuje nalezení vhodné rodiny, ani žádné termíny.
  5. Po nalezení vhodné rodiny a poté,
   co rodina souhlasí s příjezdem Zájemce, obdrží Zájemce
   informace o rodině,
   fotografie členů rodiny a kontaktní údaje, včetně
   telefonu,
   adresy, e-mailu. Zájemce může s rodinou volně komunikovat, což Poskytovatel
   Zájemci doporučuje. Pokud jak rodina, tak Zájemce souhlasí s nástupem
   Zájemce, obdrží Zájemce smlouvu s rodinou.
  6. Po podpisu
   smlouvy se Zájemcem ze strany vybrané rodiny se zavazuje Zájemce zaplatit
   na doplatek účet Poskytovatele č.
   2401940043/2010 pokud nebude sděleno Zájemci jiné bankovní spojení, na výzvu
   Poskytovatele, a to do dvou týdnů, v každém případě však před
   vycestováním Zájemce do rodiny. Výše doplatku je stanovena Webu
   v sekci náklady (
   Náklady –
   Aupair-point (svetaupair.cz)
   ). Pokud doplatek Zájemce nezaplatí před
   vycestováním, zavazuje se k doplatku uhradit přirážku ve výši 2.000
   Kč.
  7. Změna ceny není
   změnou obchodních podmínek.
  8. Poskytovatel může
   poskytnout slevu z ceny. Na slevu není právní nárok. Pro splnění podmínek
   slevy je rozhodující datum připsání platby na účet Poskytovatele, nikoli
   datum podání příkazu k úhradě.

   

  IV. Délka pobytu, krátkodobé pobyty

  1.       
  Délka pobytu je obvykle 2-12 měsíců.
  Délka pobytu v konkrétních případech plyne z údajů, které uvedl
  Zájemce při registraci a z požadavků rodin a je stanovena závazně ve smlouvě s
  rodinou.

  2.       
  Za krátkodobé pobyty se považují pobyty
  na dobu do dvou měsíců. V případě krátkodobých pobytů nelze žádat o změnu
  rodiny.

   

  V.
  Práva a povinnosti Zájemce vůči Poskytovateli

  1.        
  Zájemce je povinen sdělit při registraci
  pravdivé údaje.

  2.       
  Poskytovatel je oprávněn Zájemce
  odmítnout, zejména z důvodu, že nesplňuje podmínky po možnost stát se au
  pair uvedené na webu Poskytovatele.

  3.       
  Zájemce se zavazuje informovat
  Poskytovatele
  o prvotním kontaktu s rodinou, o termínu a způsobu plánovaného
  odjezdu, o všech dalších podstatných ujednáních s rodinou a o termínu
  návratu.

  4.       
  Zájemce není oprávněn bez podepsané
  smlouvy s rodinou nastoupit do rodiny, na kterou získal kontakt od
  Poskytovatele. Po ukončení pobytu v délce podle smlouvy s rodinou
  není Zájemce oprávněn v takové rodině dále pobývat. Z porušení tohoto
  článku je povinen zaplatit Zájemce Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000
  Kč.

  5.        
  Zájemce je oprávněn z vážných důvodů, zejména
  z důvodů porušování smlouvy ze strany rodiny, požádat do dvou měsíců od
  nástupu o bezplatnou výměnu rodiny. Poskytovatel zavazuje hledat pro Zájemce
  náhradní rodinu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud se mu nepodaří
  nalézt náhradní rodinu.

  6.        
  Poskytovatel se vynasnaží nalézt pro Zájemce vhodnou
  rodinu, avšak z povahy věci neodpovídá Poskytovatel žádným způsobem za
  jednání členů rodiny, ani za jednání zahraniční agentury.

  7.        
  Poskytovatel si vyhrazuje právo
  odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení poplatku, jestliže Zájemce podstatně
  porušuje své povinnost vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo
  z právních předpisů. Takovým porušením je zejména, ne však pouze, zaviněné
  poškození či ohrožení zdraví anebo majetku členů rodiny.

  1. Reklamaci vad
   služeb je možné uplatnit pouze písemnou či elektronickou formou.
   V podané reklamaci je potřeba uvést důvod a zároveň přesně
   specifikovat charakter vad. Zájemce je povinen uplatnit reklamaci bez
   zbytečného odkladu ihned poté, co mohl vadu zjistit e-mailem na
   adrese 
   info@svetaupair.cz nebo poštou doporučeně na adresu Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110
   00.

   

  VI. Práva a
  povinnosti Zájemce vůči rodině

  1.        
  Zájemce je povinen informovat rodinu
  e-mailem a telefonicky o svém příjezdu.

  2.        
  Zájemce je dodržovat smlouvu s rodinou,
  chovat se slušně, dodržovat uznávané zásady občanského soužití v Cílové
  destinaci

  a nepožívat alkoholické nápoje během pracovní doby. O děti je povinen Zájemce starat
  se zodpovědně a bere na vědomí, že je nutno respektovat režim a zvyklosti
  hostitelské rodiny.

  3.        
  Zájemce dodrží sjednanou délku pobytu.
  V případě porušení tohoto článku se zavazuje zaplatit Zájemce Poskytovateli
  smluvní pokutu 3.900 Kč.

  4.        
  Smlouvu s rodinou je oprávněn
  vypovědět Zájemce s výpovědní lhůtou dvou týdnů. O podání výpovědi Zájemce
  bezodkladně vyrozumí Poskytovatele. 

   

  VII.
  Ochrana osobních údajů

  1.       
  Všechny Odběratelem poskytnuté osobní
  údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu
  plnění dle těchto obchodních podmínek a za účelem plnění smlouvy se Zájemcem.

  2.       
  Informace o zpracování osobních údajů
  jsou podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je
  dostupný na Webu (
  Souhlas
  se zpracováním osobních údajů – Aupair-point (svetaupair.cz)
  ).

   

  VIII. Společná
  ustanovení

  1. Smluvní strany si budou sdělovat své aktuální kontaktní údaje.
  2. V případě doručování písemností na adresy
   smluvních stran platí písemnost za doručenou pátým dnem po odeslání
   v rámci ČR a třicátým dnem po odeslání do zahraničí.
  3. V případě sporů je příslušný obecný soud
   Poskytovatele.
  4. Smluvní vtahy mezi stranami se řídí českým právem.
  5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2022
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne
   7.6.2022